Om oss

Choose language
Choose language

Användarvillkor

Recharge AS, Recharge Sweden AB, Recharge Finland OY–Allmänna villkor

1 Inledning

Recharge AS, Recharge Sweden AB och Recharge Finland OY bedriver för närvarande verksamhet i Norge, Sverige och Finland (hädanefter “Recharge”) och erbjuder laddtjänster, tjänster i anslutning till laddning av laddbara fordon, samt betallösningar (hädanefter “Tjänsten”).

Tredje part som agerar laddleverantör/tjänsteleverantör (hädanefter ”Tjänsteleverantör”) är en legal enhet som erbjuder tjänster till kunder baserat på abonnemang och kan använda RFID, mobilapplikation eller annan tjänst.

För att använda Recharges Tjänster eller utrustning, accepterar kunden (hädanefter “Kunden”) dessa villkor (hädanefter “Villkoren”).

Dessa villkor och bestämmelser gäller för användning av Tjänster för laddare anslutna till Recharges nätverk, eller placerade hos våra samarbetspartners. Vänligen läs villkoren noga. Om du inte samtycker till dessa Villkor bör du inte gå vidare med någon form av användning av Tjänsten.

2 Användning av Tjänsten

För att kunna ta emot och nyttja Tjänsten, ska Kunden autentisera sig för vår Tjänst, antingen via textmeddelande/sms, RFID-bricka, mobilapp eller Recharge onlinelösning för drop in.

Recharge ger inte ut några RFID-brickor. För att använda RFID-brickor eller mobilapplikation, måste Kunden acceptera Recharges Intergritetspolicy, såväl som Tjänsteleverantörs villkor, innan Tjänsten används. Kunden ansvarar för att känna till Tjänsteleverantörs gällande villkor och bestämmelser.

Vår drop in-tjänst innehåller en betaltjänst antingen via sms eller onlinebetalning. De Tjänster som erbjuds av Recharge kan variera mellan olika länder.

3 Pris och Betalning

Genom att använda Tjänsten accepterar Kunden dessa Villkor, samt att Recharge debiterar avgiften för laddning, inklusive skatter och andra avgifter. Våra priser finns tillgängliga på vår hemsida:

http://www.rechargeinfra.com/map/prices-norway/

http://www.rechargeinfra.com/map/prices-sweden/

http://www.rechargeinfra.com/map/prices-finland/

Priset för laddtjänsten finns tillgängligt på Recharge hemsida, och/eller i Tjänsteleverantörs applikation. Priset för Tjänsten kan också vara kundspecifikt och kan då skilja från standardpriset. Priserna kan variera.

Den slutliga avgiften för laddningen beräknas när laddningen avslutats och debiteras då Kunden. Avgiften baseras på tiden och/eller kvantiteten för laddningen samt det fördefinierade priset.

Laddningen avslutas antingen av systemet enligt Kundens instruktion när laddning startats eller förlängts, eller av Kunden när som helst.

Recharges Tjänster kan endast användas med laddare vid laddstationer anslutna till Recharges eller dess samarbetspartners nätverk. Laddarna synliggörs på Recharges hemsida och är märkta med Recharge markeringar.

För åtkomst till Recharge Tjänster, finns följande alternativ:

SMS

Att använda Tjänsten via sms kräver att Kunden förser Recharge med personuppgifter såsom mobilnummer och position.

Tjänst som betalas via sms debiteras av Kundens mobiloperatör på Kundens mobilräkning. Därtill kan mobiloperatören ta betalt för textmeddelande och/eller annan datakommunikation.

Online

När laddning påbörjas med kortbetalning via Recharges betallösning online, kommer beloppet 50 EUR att reserveras på betal- eller kreditkortet för Finland, 500 SEK för Sverige, respektive 500 NOK för Norge. När laddning avslutats, släpper vi det reserverade beloppet och debiterar betal- eller kreditkortet för den faktiska laddningen.

RFID / Mobilapp

Recharge erbjuder inga abonnemang eller återkommande kundavtal. För betalning via RFID, mobilapplikation eller annat medlemsskap krävs att Kunden tecknar avtal med Tjänsteleverantör.

Tjänsteleverantör kan tillämpa olika krav och processer för registrering, vilka också kan ändras över tid.

4 Uppsägning av Tjänsten

Uppsägning av Tjänsten är inte möjligt för drop in-kund som använder Recharge sms/Online-betalning, efter att ha accepterat dessa Villkor.

För information om uppsägning gentemot Tjänsteleverantör, måste Kunden kontakta sin Tjänsteleverantör direkt.

5 Kundens Skyldigheter

Det är Kundens ansvar att se till att laddning påbörjas och avslutas korrekt. Med hjälp av information på laddaren kan Kunden säkerställa att laddning har påbörjats. Kunden ansvarar för:

  • Kunden ska acceptera Recharge Allmänna Villkor för betalning innan han/hon använder Tjänsten.
  • Kunden ska acceptera Tjänsteleverantörens villkor och bestämmelser innan han/hon laddar via Tjänsteleverantörens tjänster, som RFID eller mobilapplikation.
  • Kunden ansvarar för allt obehörigt användande av Tjänsten under hans/hennes kontroll.
  • Kunden ansvarar för att ha ett telefonabonnemang som möjliggör Tjänsten.
  • Kunden säkerställer att laddning påbörjas ordentligt och att våra instruktioner för laddning efterlevs korrekt, oavsett om betalning sker via sms, RFID, mobilapp eller onlinelösning. Recharge ansvarar inte för förlust, skada eller andra legala eller ekonomiska konsekvenser om Kunden inte följer instruktionerna ordentligt.
  • Kunden säkerställer att det registrerade betal- eller kreditkortet är giltigt, har tillräckliga medel tillgängliga och inte är spärrat. Recharge har rätt att ställa ut separat faktura till Kunden om debitering inte fungerat.

6 Recharges ansvar

Recharge ansvarar inte för legala eller finansiella, direkta eller indirekta följder för Kunden om skada uppkommer på fordon/utrustning, vid avbrott i eller om Tjänsten inte fungerar. Detta inkluderar, utan att begränsas till:

Mobilnätet eller angränsande tjänster fungerar inte.

Mobiloperatören har ändrat sin tjänst och möjliggör inte längre betalning inom ramen för Recharges Tjänst.

Tjänsten har stängts av, på grunder som visat sig vara felaktiga, men att Recharge vid tiden för avstängningen, hade anledning att tro att det fanns skäl för avstängning.

Kundens RFID-bricka, betal-, kreditkort eller mobiltelefon har förlorats eller stulits och missbrukas av annan person.

Recharge ansvarar inte för att Kunden parkerar sitt fordon enligt lagar och bestämmelser utfästa av myndighet eller samarbetspartner och ansvarar heller inte för eventuella böter vid sådana överträdelser.

Recharge ansvarar inte för skada eller förlust till följd av lagbestämmelser, offentlig åtgärd, krig, epidemi, sabotage, misslyckad eller försenad leverans, telekomförbindelser eller annan trafik-, kommunikationsförbindelse eller transport, strejk, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet utanför Recharges kontroll. Bestämmelserna gällande strejk, bojkott och blockad gäller även om Recharge är föremålet för aktionen.

Skada eller förlust som uppstår i andra sammanhang ersätts inte av Recharge och Recharge ansvarar inte gentemot Kunden för indirekt skada, som förlorad inkomst, eller försämrad relation mellan Kunden och tredje part, med undantag för om skadan orsakats av vårdslöshet, grov vårdslöshet eller med avsikt från Recharges sida, och aldrig överstigande den ersättning Kunden är berättigad till enligt tvingande lagstiftning.

7 Integritet och kakor

Personlig information som Kund lämnar till Recharge vid användande av Tjänster används i enlighet med Recharges Integritetspolicy. Genom att använda Recharge Tjänster godtar Kunden Recharges Integritetspolicy och Recharges Allmänna Villkor.

Integritetspolicyn kan läsas i detalj genom att besöka Recharges hemsida:

Terms & Conditions and Privacy Policy

8 Reklamation, Konsumentköplag och tvister

Alla köpeavtal mellan Kund och Recharge regleras av lagstiftning i det land Tjänsterna levererats.

Om en Kund önskar reklamera betalning eller annat fel gällande Tjänsteleverantör av App/RFID, ska Kunden meddela Tjänsteleverantör direkt och inte Recharge.

Alla reklamationer gentemot Recharge måste lämnas inom 60 dagar från datumet för det aktuella köpet eller transaktionen.

Kunden kan lämna reklamation i fritext via elektroniskt formulär på http://www.rechargeinfra.com/about/ eller

Norge: kundeservice@rechargeinfra.com

Sverige: kundservice@rechargeinfra.com

Finland: asiakaspalvelu@rechargeinfra.com

English: support@rechargeinfra.com

Eller via telefon till vår kundtjänst.

Kundtjänst i Finland: tel. +358 20 33 4455 (0,084€/min)

Kundtjänst i Sverige: tel. +46 020 – 46 00 20

Kundtjänst i Norge: tel. +47 69 14 14 10

Det ska tydligt framgå av reklamationen vilken typ av fel den gäller. Om detta inte görs korrekt, förlorar Kunden sin rätt till undersökning och felavhjälpning, förutom undantag till följd av tvingande lagstiftning. När Kund lämnar en reklamation, ska Recharge genomföra en teknisk undersökning.

Reklamationer angående felaktiga kostnader för laddning bearbetas och avgörs av Recharge. Om och/eller när en reklamation godkänns, ska Recharge kompensera Kunden för summan utan dröjsmål. Om reklamationen avslås, ska Recharge informera Kunden om resultatet av undersökningen gällande reklamationen och anledningen till avslag.

Kunden har rätt att ta tvist som uppstår mellan Kund och Recharge till Konsumentombudsmannen eller till Tingsrätt för avgörande, eller andra instanser enligt lag i det land Tjänsten tillhandahålls.

9 Ändring av villkor

Båda parter känner till att laddning för laddbara fordon är en sektor under snabb utveckling. Recharge förbehåller därför rätten att ändra dessa Allmänna Villkor för att kunna anpassa Recharges drift av Tjänsten, eller anpassa villkoren enligt ny eller ändrad teknologi, enheter, standarder, lagstiftning, policies, eller enligt lämplig informations- eller teknisk säkerhet, administrativ, affärsmässig, drift eller andra relevanta förfaranden.

Kunden ska informeras om sådana ändringar på hemsidan www.rechargeinfra.com.

Vänligen utgå inte ifrån att villkoren från ett tidigare tillfälle gäller oförändrade vid nästa tillfälle du använder Recharges Tjänster. Vi rekommenderar därför att du alltid läser dessa villkor före ett nytt köp för att säkerställa att du godtar dem.