About us

Choose language
Choose language

Recharge AS, Recharge Sweden AB, Recharge Finland OY– Integritetspolicy

I vår uppdaterade Integritetspolicy, kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter. Detta, tillsammans med de övriga dokument som hänvisas till i texten, utgör grunden för hur vi bearbetar de personuppgifter vi samlar in, eller som du förser oss med. Vänligen läs följande noggrant för att förstå vår ståndpunkt och våra rutiner gällande dina personuppgifter och hur vi behandlar dem.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig som avses i EU General Data Protection Regulation 2016 («GDPR»), är Recharge AS, Rådmann Siras Vei 1, 1712 Grålum, Norway (hädanefter «Recharge»).

Hur hanterar Recharge dina personuppgifter?

Vilken typ av data samlar Recharge in?

Recharge samlar in sådan data som är nödvändig för det förhållande du har med oss och ändamålet för den data som används. Recharge samlar in följande kategorier av personuppgifter:

 • Data om medgivande – såsom medgivande gällande marknadsföring
 • Säkerhetsdata – såsom lösenord, information vid säkerhetsincidenter
 • Finansiell data – såsom betal- eller kreditkortsuppgifter
 • Identitetsdata – såsom namn
 • Beteendedata – såsom kundprofilering och annan information hämtad från ditt användande avvåra tjänster
 • Kommunikation – såsom dina svar på enkäter och annan återkoppling och kommunikation dusänder oss
 • Data om din användning av våra tjänster – såsom data om konsumtion av energi/elektricitet
 • Data om dator/enhet – såsom IP-adress, kakor
 • Kontaktuppgrifter – såsom e-postadress, telefonnummer
 • Kontraktsdata – såsom betalningsvillkor

Från vilka källor hämtas personuppgifterna?

De bearbetade personuppgifterna inbegriper data som erhålls från dig vid tidpunkten för beställning, användning av våra tjänster eller under kundrelationen. Vi tar också emot observationsdata från din användning av våra enheter och tjänster. Recharge kan också hantera data som redan bearbetats och analyserats utifrån rådata. Därutöver använder vi Google Analytics för att spåra och analysera användarbeteende online.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Vi bearbetar personuppgifter endast för fördefinierade ändamål. De syften, för vilka vi behandlar personuppgifter är:

 • Hantering av kundrelatoin (t.ex. avtalsrelaterade aviseringar, produkt- eller tjänsterelaterademeddelanden eller uppdateringar, riktlinjer för kunder)
 • Hantering av avtal och produkter
 • Erbjuda, förvalta och underhålla tjänsten (t.ex. användaravtal, utreda och åtgärda tekniska frågor)
 • Identifierbar data
 • Avstängning av erbjudna tjänster
 • Lagring av kvitton och information om transaktioner
 • Arkivering av avtal
 • Leverans av varor och tjänster, inklusive hantering av returer
 • Hantering av reklamationer och tvister, inklusive krav på kompensation
 • Överföring av personuppgifter (kan inkludera överföring och delning av uppgifter)
 • Profilering, segmentering och direktmarknadsföring (för befintliga och prospektiva kunder)
 • Försäljning och Marknadsföring (inklusive t.ex. arrangera seminarier)
 • Fakturering och inkasso
 • Återbetalning till kunder
 • Intern rapportering
 • Upprättande, utövande eller försvar av legala anspråk
 • Partnerrapportering
 • Uteckling av produkter och tjänster, inklusive återkoppling och undersökningar
 • Kundnöjdhetsundersökning
 • Leverantörskommunikation
 • Skydd mot bedrägeri

På vilken laglig grund behandlar vi personuppgifter?

 • För att vi ska kunna hantera dina personuppgifter, lutar vi oss på olika legala strukturer, inklusive:
 • Ditt samtycke. Om vi baserar vår hantering av din data på ditt samtycke, kan du när som helst upphäva ditt samtycke.
 • Kravet på avtalsrelation med dig och fullgörandet av våra avtalsmässiga åtaganden
 • Kravet på oss att efterleva legala skyldigheter (vi är exempelvis enligt lag skyldiga att lagra viss data under en viss tidsperiod) och att upprätta, utöva, eller försvara Recharge mot rättsliga anspråk.
 • Kravet att utöva våra berättigade intressen, inklusive:
  • Intern rapportering
  • Partnerrapportering
  • Utveckling av produkter och tjänster, inklusive återkoppling och undersökningar
  • Överföring av personuppgifter (kan inkludera överföring och delning av uppgifter)
  • Krav på kompensation
  • Profilering och segmentering av kunder
  • Direktmarknadsföring mot befintliga och prospektiva kunder
  • Inkasso
 • Kravet att skydda avgörande intressen för alla personer 01.12.2020

Automatiserat beslutsfattande

Vi fattar beslut om dig genom automatiserade beslutsprocesser. Sådana inkluderar t.ex. automatiserad kontroll av ditt betal-, eller kreditkorts giltighet, automatiserad mönsteravkänning i användandet av ditt betal-, eller kreditkort för att upptäcka, undersöka och förebygga potentiella bedrägerier; samt automatiserad spårning av din eventuella skuld till Recharge för tidigare obetald användning av våra tjänster.

Våra automatiserade beslutsprocesser kan påverka möjligheten för dig att använda våra tjänster. Vi kan behöva göra det för att fullgöra våra rättsliga åtaganden, eller för att det är nödvändigt för att ingå, eller utföra, ett avtal mellan oss. Vi genomför också profilering för att förse våra kunder med bättre anpassad sälj- och marknadskommunikation.

Om vi har fattat beslut om dig, enbart baserat på en automatiserad beslutsprocess (t.ex. genom automatisk profilering) och det påverkar din möjlighet att använda tjänsterna, eller påverkar dig märkbart på annat sätt, kan du begära att undantas från sådant beslut, under förutsättning att vi inte kan påvisa att sådant beslut är nödvändigt för att ingå, utföra, eller fullgöra ett avtal mellan oss.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Recharge ämnar begränsa den tidsperiod som personuppgifter sparas till ett minimum. Därför hanterar Recharge dina personuppgifter enbart i den utsträckning och så länge som det är nödvändigt för att fullgöra syftet med databearbetningen.

De specifika lagringstiderna kan variera beroende på kategori av data. Som regel sparas dina personuppgifter under en period av tre (3) år från slutet av den senaste laddsessionen eller slutet av kundrelationen. Däremot kommer information om exempelvis transaktioner sparas under minst fem (5) år baserat på rättsliga krav. När sms används som betalningsmetod vid vissa villkor (t.ex. otillräckligt förbetalt belopp, eller blockerad sms-tjänst) kan ditt mobilnummer läggas till en så kallad svartlista, där vi är skyldiga att spara ditt nummer under minst sex månader.

Recharge syftar till och genomför regelbundna utvärderingar om lagringstider för specifika typer av data vi har tillgång till. Så fort personuppgifter inte längre är nödvändiga, kommer Recharge att ta bort eller anonymisera dem snarast möjligt.

Vem bearbetar dina personuppgifter?

Som huvudregel säljer, byter eller licensierar vi inte några personuppgifter till tredje part. Bolag tillhörande Recharge företagsgrupp kan bearbeta personuppgifter enligt gällande sekretesslagstiftning. Personuppgifter kan röjas till våra auktoriserade medarbetare eller dotterbolag i den utsträckning som är nödvändig för bearbetningens syfte. Uppgifterna kommer aldrig vara tillgängliga för samtliga medarbetare, utan för ett begränsat antal auktoriserade personer.

Vi använder också tredje part som personuppgiftsbiträde för att hjälpa oss utveckla, leverera och underhålla våra produkter och tjänster, samt fullfölja våra övriga ändamål som definierats i denna Integritetspolicy. När tredje part bearbetar personuppgifter på våra vägnar, säkerställer vi alltid genom kontrakt att bearbetningen av personuppgifter alltid genomförs säkert och i enlighet med sekretesslagar och enligt bästa praxis för databearbetning.

Lista över kategorier av tredje part som bearbetar data (personuppgiftsbiträden):

 • Tjänsteleverantörer, som tryckerier, kundtjänst, installationspartners
 • Samarbetspartners inom försäljning och marknadsföring
 • Betaltjänstleverantörer
 • Molntjänstleverantörer
 • Tillverkare av laddare
 • Plattformsleverantörer av roamingtjänster
 • Tjänsteleverantörer och konsulter inom IT (t.ex. utvecklare, designers, och testare)
 • Samarbetspartners för service och underhåll (t.ex. hårdvarureparatörer och underhållstekniker)
 • Leverantörer av molnsystem för laddtjänster
 • Leverantörer av fakturerings- och inkassotjänster
 • Leverantörer av hostingtjänster för data
 • Leverantörer av lagertjänster
 • Leverantörer av mjukvara och verktyg (t.ex. för mjukvaruutveckling, affärsanalys, försäljning, marknadsföring, arbetsorderhantering, kundrelationer, online-konferenser och kommunikation)
 • Logistikföretag som Posten eller budleverantörer
 • Forskningsföretag (för att genomföra undersökningar kring t.ex. kundnöjdhet eller produkt- och tjänsteutveckling)
 • Leverantörer av telekommunikationstjänster

Därutöver kan personuppgifter röjas för myndigheter när vi har sådan skyldighet enligt lag, baserat på krav från behörig myndighet i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

Överför Recharge personuppgifter till tredje land?

Som huvudregel överför Recharge inte personuppgifter utanför den Europeiska Unionen (EU) eller det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om personuppgifter emellertid skulle överföras utanför EU eller EES, använder Recharge lämpliga skyddsåtgärder enligt gällande sekretesslagstiftning, såsom de standardiserade avtalsskrivningar EU-kommissionen tillhandahåller.

När Recharges betallösning Online används, lagras och bearbetas dina betal- eller kreditkortuppgfiter i USA via Stripe, Inc. Stripe abonnerar på och följer EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, vilka utgör regelverk som beskriver integritetspraxis vid hantering av personuppgifter från EES eller Schweitz i USA. Du kan läsa mer om Stripes abonnemang och om Privacy Shield via nedan länk.

https://stripe.com/privacy-shield-policy

Hur skyddar Recharge personuppgifter?

Recharge vidtar sådana erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder, som säkerställer och visar att sekretesslagar följs i hanteringen av personuppgifter.

Dessa åtgärder inkluderar användning av system för hantering av identitet och behörighetsförvaltning för att säkerställa att enbart auktoriserade personer har tillgång till personuppgifter, användning av brandväggar, IP filtrering, flerstegsauktorisering, pseudonymisering av data, kryptering av data, detaljerade instruktioner och utbildning för personal om skydd av 01.12.2020 personuppgifter, samt noggrant övervägande i valet av tjänsteleverantörer som är delaktiga i bearbetning av personuppgifter på våra vägnar.

Hur behandlar vi personuppgifter från IP adresser, kakor och liknande teknik?

Kakor som används online

Recharge kan samla in data om användares enheter via kakor och andra tekniska lösningar.

Kakor är data, vilka tjänsteleverantörens server skickar till användarens webläsare och ber webläsaren lagra på användarens enhet och som serverns senare kan begära tillbaka. I praktiken innehåller kakor en liten mängd data, typiskt en kort text. Med kakor kan vi identifiera och räkna de webläsare som besöker våra websidor, användarpreferenser och användares beteendemönster.

Användaren kan blockera användandet av kakor I sin webläsares inställningar. Att blockera användningen av kakor kan påverka funktionaliteten i våra tjänster.

Tredje parts tillgång till data som samlats in på Recharges websidor

Tredje part är enheter utanför Recharge, såsom marknadsförare, annonsnätverk och leverantörer av mätning och spårningstjänster. Tredje part kan bearbeta användarens personuppgifter, exempelvis när användaren besöker våra websidor eller använder de tjänster vi tillhandahåller. En tredje part kan sedan använda användarens personuppgifter för att exempelvis ta fram riktade annonser eller för att ställa samman statistik om användarantal eller olika websidor.

Vi säkerställer kontraktsmässigt att tredje part följer gällande sekretesslagstiftning.

Data från platstjänster

Data från platstjänster på användarens enhet kan användas för att tillhandahålla tjänster baserat på enhetens position, om användaren tydligt har samtyckt till bearbetning av platsdata. Användare har rätten att när som helst dra tillbaka samtycket, genom att ändra inställningarna på sin enhet.

Vilka är dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter?

Användarens rättigheter

Du har rätt att kräva att Recharge som personuppgiftsbiträde ger dig tillgång till dina personuppgifter och du har rätt att begära att dessa uppgifter rättas eller raderas. Du har också, om inga legala hinder föreligger, rätten att begränsa bearbetning, att invända mot bearbetning och att begära att dina personuppgifter flyttas till annat system.

När bearbetning av personuppgifter har baserats på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återta ditt samtycke.

Slutligen har du rätt att lämna in klagomål vid myndighet som utövar tillsyn kring Recharges behandling av personuppgifter.

Blockering av direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att förbjuda bearbetning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Förbudet mot direktmarknadsföring kan meddelas genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@rechargeinfra.com.

Automatiserat beslutsfattande

Om vi fattat beslut om dig, enbart baserat på automatiserad beslutsprocess (t.ex. genom automatisk profilering) och det påverkar dina möjligheter att använda tjänsterna eller påverkar dig märkbart på

annat sätt, kan du begära att undantas från sådant beslut, om vi inte kan påvisa att sådant beslut är nödvändigt för att ingå, eller fullgöra ett avtal mellan oss.

Förändringar i vår Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar i vår Integritetspolicy kommuniceras till våra kunder via www.rechargeinfra.com.

Ändringar kan bli nödvändiga till följd av utveckling av våra tjänster eller, till exempel, änringar i relevant lagstiftning.

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar kring denna Integritetspolicy är välkomna och ska adresseras enligt nedan.

Med post: Recharge AS Att: Privacy, Rådmann Siras Vei 1, N-1712 Grålum, NORWAY

Med e-post: privacy@rechargeinfra.com